نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره
سخن سردبیر
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی و تحلیل آخر خوش شاهنامه با تأکید بر مبانی سنت شفاهی روایات حماسی ایرانی  PDF    دانلود : 828
  بهروز چمن آرا 1-14
  بازدید: 943
  شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه  PDF    دانلود : 15172
  محمود حسن آبادی 15-48
  بازدید: 8726
  رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان  PDF    دانلود : 673
  لیلا حق پرست ; مریم صالحی نیا 49-66
  بازدید: 718
  حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه  PDF    دانلود : 2031
  سحر رستگاری نژاد ; معصومه باقری 67-86
  بازدید: 720
  تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش  PDF    دانلود : 545
  رضا ستاری ; مرضیه حقیقی 87-108
  بازدید: 877
  شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو  PDF    دانلود : 659
  شیرین صمصامی ; مهدخت پورخالقی چترودی 109-140
  بازدید: 833
  ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان)  PDF    دانلود : 2479
  فرزاد قائمی 141-164
  بازدید: 712
  منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی  PDF    دانلود : 570
  محمد جعفر یاحقی ; زهرا روح الامینی 165-182
  بازدید: 891