نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره
سخن سردبیر
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی و تحلیل آخر خوش شاهنامه با تأکید بر مبانی سنت شفاهی روایات حماسی ایرانی  PDF    دانلود : 808
  بهروز چمن آرا 1-14
  بازدید: 901
  شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه  PDF    دانلود : 15136
  محمود حسن آبادی 15-48
  بازدید: 8647
  رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان  PDF    دانلود : 660
  لیلا حق پرست ; مریم صالحی نیا 49-66
  بازدید: 691
  حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه  PDF    دانلود : 2006
  سحر رستگاری نژاد ; معصومه باقری 67-86
  بازدید: 691
  تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش  PDF    دانلود : 524
  رضا ستاری ; مرضیه حقیقی 87-108
  بازدید: 852
  شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو  PDF    دانلود : 643
  شیرین صمصامی ; مهدخت پورخالقی چترودی 109-140
  بازدید: 799
  ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان)  PDF    دانلود : 2450
  فرزاد قائمی 141-164
  بازدید: 693
  منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی  PDF    دانلود : 549
  محمد جعفر یاحقی ; زهرا روح الامینی 165-182
  بازدید: 824