نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل  PDF    دانلود : 238
  مهوش واحددوست 1-32
  بازدید: 260
  بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی  PDF    دانلود : 238
  علیرضا قاسمی ; علیرضا نیكویی ; رضا چراغی 33-62
  بازدید: 253
  کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه  PDF    دانلود : 234
  تیمور مالمیر ; ناصر محبی 63-79
  بازدید: 297
  تحلیل محتوایی معراج‏نامه‏های مزدایی  PDF    دانلود : 331
  فاطمه جهانپور 81-114
  بازدید: 301
  ویژگی های پری در منظومه های حماسی پس از شاهنامه  PDF    دانلود : 238
  رضا ستاری ; سوگل خسروی 115-140
  بازدید: 247
  بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی  PDF    دانلود : 146
  فرزانه گشتاسب ; نادیا حاجی پور ; لعیا حسین زاده بهتاش 141-158
  بازدید: 149