نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی  PDF    دانلود : 8
  زهره اله دادی دستجردی ; علیرضا عابدیان ; مرتضی دولت آبادی 1-23
  بازدید: 149
  محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی  PDF    دانلود : 31
  محمدامیر مشهدی ; محمد چهارمحالی ; حسین صادقی 25-46
  بازدید: 703
  بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه  PDF    دانلود : 13
  رضا غفوری 47-64
  بازدید: 149
  در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی  PDF    دانلود : 230
  محمود حسن آبادی 65-88
  بازدید: 2226
  تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی  PDF    دانلود : 12
  رضا رفائی قدیمی مشهد ; زهرا اختیاری 89-114
  بازدید: 197
  با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)  PDF    دانلود : 8
  مجتبی مجرد 115-124
  بازدید: 130
  معرّفی شکارنامة ایلخانی  PDF    دانلود : 18
  مهدی سلمانی ; امین مجلی زاده 125-141
  بازدید: 135