نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی  PDF    دانلود : 31
  زهره اله دادی دستجردی ; علیرضا عابدیان ; مرتضی دولت آبادی 1-23
  بازدید: 194
  محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی  PDF    دانلود : 67
  محمدامیر مشهدی ; محمد چهارمحالی ; حسین صادقی 25-46
  بازدید: 774
  بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه  PDF    دانلود : 40
  رضا غفوری 47-64
  بازدید: 181
  در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی  PDF    دانلود : 868
  محمود حسن آبادی 65-88
  بازدید: 2527
  تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی  PDF    دانلود : 48
  رضا رفائی قدیمی مشهد ; زهرا اختیاری 89-114
  بازدید: 235
  با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)  PDF    دانلود : 30
  مجتبی مجرد 115-124
  بازدید: 180
  معرّفی شکارنامة ایلخانی  PDF    دانلود : 39
  مهدی سلمانی ; امین مجلی زاده 125-141
  بازدید: 164