دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

زهره اله دادی دستجردی; علیرضا عابدیان; مرتضی دولت آبادی
تعداد مشاهده : 417 صفحه 1-23 PDF

محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی

محمدامیر مشهدی; محمد چهارمحالی; حسین صادقی
تعداد مشاهده : 1005 صفحه 25-46 PDF
تعداد مشاهده : 3363 صفحه 65-88 PDF

تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی

رضا رفائی قدیمی مشهد; زهرا اختیاری
تعداد مشاهده : 516 صفحه 89-114 PDF

معرّفی شکارنامة ایلخانی

مهدی سلمانی; امین مجلی زاده
تعداد مشاهده : 293 صفحه 125-141 PDF