دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 487 صفحه 1-18 PDF

تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار

لیلا غلامپور آهنگر کلایی; محمود طاووسی; شهین اوجاق علیزاده
تعداد مشاهده : 637 صفحه 45-71 PDF

تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای

مصطفی رادمرد; میر جلال الدین کزازی; محمدعلی داودآبادی فراهانی
تعداد مشاهده : 292 صفحه 73-101 PDF
تعداد مشاهده : 2219 صفحه 127-154 PDF
تعداد مشاهده : 218 صفحه 155-169 PDF