دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 548 صفحه 49-66 PDF

بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس

سعید عبادی جمیل; محمود رضایی دشت ارژنه; گلنار قلعه خانی
تعداد مشاهده : 186 صفحه 67-92 PDF
تعداد مشاهده : 216 صفحه 93-110 PDF

اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی

تیمور مالمیر; فردین حسین پناهی
تعداد مشاهده : 199 صفحه 111-136 PDF
تعداد مشاهده : 176 صفحه 137-146 PDF