دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین

الهه عظیمی یانچشمه; علی اصغر میرباقری فرد
تعداد مشاهده : 142 صفحه 1-22 PDF
تعداد مشاهده : 120 صفحه 23-53 PDF
تعداد مشاهده : 180 صفحه 55-76 PDF
تعداد مشاهده : 169 صفحه 77-103 PDF
تعداد مشاهده : 109 صفحه 131-154 PDF
تعداد مشاهده : 88 صفحه 155-176 PDF