دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 29 صفحه 1-23 PDF
تعداد مشاهده : 26 صفحه 25-56 PDF

بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر

علیرضا مظفری; عبدالله طلوعی آذر; فاطمه ذوالفقارزاده
تعداد مشاهده : 43 صفحه 57-74 PDF

اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

مهشید نیک فر; سمیرا بامشکی; محمدجواد مهدوی
تعداد مشاهده : 61 صفحه 75-98 PDF
تعداد مشاهده : 46 صفحه 99-123 PDF