نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا  BAMESHKI.PDF    دانلود : 3668
  پورنامداریان پورنامداریان ; بامشکی بامشکی 1-26
  بازدید: 1535
  پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی  GHAZANFAR.PDF    دانلود : 3490
  غضنفری غضنفری 27-46
  بازدید: 1883
  نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی)  CHAMAN.PDF    دانلود : 3408
  چمن آرا چمن آرا ; سهراب نژاد سهراب نژاد 47-67
  بازدید: 1529
  تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای  GHAEMI.PDF    دانلود : 3506
  قائمی قائمی ; قوام قوام ; یاحقی یاحقی 69-93
  بازدید: 1874
  بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث  FATEMI-GHABOOL MMM.PDF    دانلود : 3294
  فاطمی فاطمی ; قبول قبول 95-111
  بازدید: 1413
  بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون  MOJARAD.PDF    دانلود : 3359
  کاووس حسن لی ; مجرّد مجرّد 113-136
  بازدید: 1346
  بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه  AMINI.PDF    دانلود : 3289
  امینی امینی 137-159
  بازدید: 1226
  هالة ارزشی واژگان  HOSEINI.PDF    دانلود : 3581
  حسین آقا حسینی ; مسعود آلگونه جونقانی 161-180
  بازدید: 1206
  درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران  BAKHTIAR.PDF    دانلود : 3414
  محمد مهدی احدیان ; رحمان بختیاری 181-199
  بازدید: 1182