نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی  PDF    دانلود : 3573
  جبری جبری ; محمدی محمدی ; تقوی تقوی 17-42
  بازدید: 1448
  تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن  PDF    دانلود : 3348
  مالمیر مالمیر 43-64
  بازدید: 1264
  شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه  PDF    دانلود : 4244
  قبول قبول ; یاحقی یاحقی 65-81
  بازدید: 2770
  کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید  PDF    دانلود : 4118
  اکبری مفاخر اکبری مفاخر 83-113
  بازدید: 1199
  تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان  PDF    دانلود : 3578
  فرضی فرضی ; پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی 115-142
  بازدید: 1580
  بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای  PDF    دانلود : 3398
  ملک ثابت ملک ثابت 143-160
  بازدید: 1233
  رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی  PDF    دانلود : 3232
  حاتمی حاتمی ; نصر اصفهانی نصر اصفهانی ; باباصفری باباصفری 161-193
  بازدید: 1459
  رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی  .PDF    دانلود : 3516
  پیامنی پیامنی 195-215
  بازدید: 1171
  کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت  PDF    دانلود : 3477
  شیری شیری 217-236
  بازدید: 1184
  بررسی واژة دهیو (Dahyu)  PDF    دانلود : 3846
  معینی سام معینی سام 237-250
  بازدید: 1221
  بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی  PDF    دانلود : 3448
  پهلوان نژاد پهلوان نژاد ; شهری شهری 251-266
  بازدید: 1255