نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی  PDF    دانلود : 3509
  جبری جبری ; محمدی محمدی ; تقوی تقوی 17-42
  بازدید: 1417
  تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن  PDF    دانلود : 3292
  مالمیر مالمیر 43-64
  بازدید: 1234
  شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه  PDF    دانلود : 4176
  قبول قبول ; یاحقی یاحقی 65-81
  بازدید: 2706
  کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید  PDF    دانلود : 4047
  اکبری مفاخر اکبری مفاخر 83-113
  بازدید: 1156
  تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان  PDF    دانلود : 3508
  فرضی فرضی ; پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی 115-142
  بازدید: 1537
  بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای  PDF    دانلود : 3343
  ملک ثابت ملک ثابت 143-160
  بازدید: 1200
  رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی  PDF    دانلود : 3178
  حاتمی حاتمی ; نصر اصفهانی نصر اصفهانی ; باباصفری باباصفری 161-193
  بازدید: 1419
  رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی  .PDF    دانلود : 3464
  پیامنی پیامنی 195-215
  بازدید: 1151
  کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت  PDF    دانلود : 3423
  شیری شیری 217-236
  بازدید: 1153
  بررسی واژة دهیو (Dahyu)  PDF    دانلود : 3773
  معینی سام معینی سام 237-250
  بازدید: 1195
  بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی  PDF    دانلود : 3391
  پهلوان نژاد پهلوان نژاد ; شهری شهری 251-266
  بازدید: 1221