دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 1536 صفحه 17-42 PDF
تعداد مشاهده : 1364 صفحه 43-64 PDF

شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه

قبول قبول; یاحقی یاحقی
تعداد مشاهده : 3398 صفحه 65-81 PDF

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

اکبری مفاخر اکبری مفاخر
تعداد مشاهده : 1345 صفحه 83-113 PDF

تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان

فرضی فرضی; پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی
تعداد مشاهده : 1831 صفحه 115-142 PDF
تعداد مشاهده : 1365 صفحه 143-160 PDF

رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

حاتمی حاتمی; نصر اصفهانی نصر اصفهانی; باباصفری باباصفری
تعداد مشاهده : 1611 صفحه 161-193 PDF
تعداد مشاهده : 1251 صفحه 195-215 PDF
تعداد مشاهده : 1276 صفحه 217-236 PDF

بررسی واژة دهیو (Dahyu)

معینی سام معینی سام
تعداد مشاهده : 1329 صفحه 237-250 PDF

بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

پهلوان نژاد پهلوان نژاد; شهری شهری
تعداد مشاهده : 1346 صفحه 251-266 PDF