نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان  KAZAZ.PDF    دانلود : 3298
  میرجلال الدین کزّازی ; ناصر نیکوبخت ; رامون گاژا 1-21
  بازدید: 1148
  طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)  ZOLFAGHAR.PDF    دانلود : 3493
  حسن ذوالفقاری 23-45
  بازدید: 1467
  تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس  KHADEMI.PDF    دانلود : 3418
  نرگس خادمی ; مه دخت پور خالقی چترودی 47-67
  بازدید: 1290
  بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی  GOLI ZADE.PDF    دانلود : 3797
  پروین گلی زاده ; علی یاری 69-86
  بازدید: 1890
  تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان  ZARGHAN.PDF    دانلود : 3366
  سارا فرضی ; سیّد مهدی زرقانی 87-109
  بازدید: 1354
  بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا  TAG.PDF    دانلود : 3233
  فرزانه علوی زاده ; محمد تقوی 111-128
  بازدید: 1354
  بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر  PAHLAVAN NJAD.PDF    دانلود : 3504
  محمد رضا پهلوان نژاد ; سیّد علیرضا شیرین زاده 129-146
  بازدید: 1292
  بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی  NASEH.PDF    دانلود : 3653
  محمد امین ناصح 147-163
  بازدید: 1803