نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید  FOTUHI.PDF    دانلود : 3301
  فتوحی فتوحی ; یاوری یاوری 1-25
  بازدید: 1085
  بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی  BAGHER.PDF    دانلود : 3651
  باقری خلیلی باقری خلیلی 27-52
  بازدید: 1730
  بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی  FATEMI.PDF    دانلود : 3655
  سید حسین فاطمی ; مریم درپر 53-77
  بازدید: 2438
  بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور  MIRI.PDF    دانلود : 4347
  گرجی گرجی ; میری میری 79-104
  بازدید: 2280
  بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی  JAFARI.PDF    دانلود : 3347
  جعفری جعفری 105-125
  بازدید: 1044
  مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی  AKBARI.PDF    دانلود : 3364
  اکبری مفاخر اکبری مفاخر 127-149
  بازدید: 1036
  معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران  FEREDON.PDF    دانلود : 3459
  مولایی مولایی 151-175
  بازدید: 1879
  دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ  A.PDF    دانلود : 3324
  عدنانی عدنانی 177-190
  بازدید: 874
  نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران  GHASEMZADEH.PDF    دانلود : 3179
  قبادی قبادی ; قاسم زاده قاسم زاده 191-214
  بازدید: 942