دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

محمدی محمدی; فاطمی فاطمی; پارسا پارسا
تعداد مشاهده : 1966 صفحه 1-23 PDF
تعداد مشاهده : 1045 صفحه 25-49 PDF
تعداد مشاهده : 1092 صفحه 51-79 PDF

ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان

مشتاق مهر مشتاق مهر; صادقی شهپر صادقی شهپر
تعداد مشاهده : 2274 صفحه 81-108 PDF
تعداد مشاهده : 1508 صفحه 109-134 PDF
تعداد مشاهده : 936 صفحه 135-146 PDF
تعداد مشاهده : 1130 صفحه 147-171 PDF