نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج  PDF    دانلود : 3700
  محمدی محمدی ; فاطمی فاطمی ; پارسا پارسا 1-23
  بازدید: 1596
  جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو  PDF    دانلود : 3414
  واعظ زاده واعظ زاده ; قوام قوام 25-49
  بازدید: 918
  بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی  PDF    دانلود : 3519
  کهدویی کهدویی ; صادقیان صادقیان ; دهقان دهقان 51-79
  بازدید: 1007
  ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان  PDF    دانلود : 3543
  مشتاق مهر مشتاق مهر ; صادقی شهپر صادقی شهپر 81-108
  بازدید: 2012
  نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان  PDF    دانلود : 3545
  علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی ; رجبلو رجبلو 109-134
  بازدید: 1170
  باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم  PDF    دانلود : 3411
  چرمگی عمرانی چرمگی عمرانی 135-146
  بازدید: 845
  سابقة برخی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیک به وی  PDF    دانلود : 3408
  زرقانی زرقانی 147-171
  بازدید: 928