نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • این «جامه» که می بری  PDF    دانلود : 3530
  اکبری مفاخر اکبری مفاخر 1-18
  بازدید: 1088
  عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول)  PDF    دانلود : 3500
  عباسی عباسی ; راشکی علی آباد راشکی علی آباد 19-44
  بازدید: 1150
  بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن  PDF    دانلود : 4590
  فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی ; تائبی تائبی 45-72
  بازدید: 1245
  خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟  PDF    دانلود : 3465
  نحوی نحوی 75-96
  بازدید: 1069
  «پیر مـغان» از نگاهی دیگر  PDF    دانلود : 3421
  مظفری مظفری 97-109
  بازدید: 1364
  مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد  PDF    دانلود : 3668
  قوام قوام ; سنچولی سنچولی 111-128
  بازدید: 1909
  تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف  PDF    دانلود : 3139
  اختیاری اختیاری ; محمودی محمودی 129-156
  بازدید: 1074