نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • این «جامه» که می بری  PDF    دانلود : 3481
  اکبری مفاخر اکبری مفاخر 1-18
  بازدید: 1066
  عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول)  PDF    دانلود : 3446
  عباسی عباسی ; راشکی علی آباد راشکی علی آباد 19-44
  بازدید: 1129
  بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن  PDF    دانلود : 4525
  فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی ; تائبی تائبی 45-72
  بازدید: 1213
  خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟  PDF    دانلود : 3406
  نحوی نحوی 75-96
  بازدید: 1041
  «پیر مـغان» از نگاهی دیگر  PDF    دانلود : 3365
  مظفری مظفری 97-109
  بازدید: 1343
  مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد  PDF    دانلود : 3609
  قوام قوام ; سنچولی سنچولی 111-128
  بازدید: 1878
  تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف  PDF    دانلود : 3089
  اختیاری اختیاری ; محمودی محمودی 129-156
  بازدید: 1047