دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

ابیات نویافتة منسوب به سنایی

علی حوری علی حوری; یاحقّی یاحقّی
تعداد مشاهده : 1217 صفحه 1-26 PDF

تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن

میرباقری فرد میرباقری فرد; آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی
تعداد مشاهده : 1593 صفحه 27-48 PDF

از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ

کوپا کوپا; حجازی حجازی; غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم
تعداد مشاهده : 1511 صفحه 49-70 PDF

چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران

قبادی قبادی; غلامحسین زاده غلامحسین زاده; مشرّف مشرّف; رامین نیا رامین نیا
تعداد مشاهده : 1701 صفحه 71-94 PDF

بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده

خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی; چهارمحالی چهارمحالی
تعداد مشاهده : 2119 صفحه 119-146 PDF
تعداد مشاهده : 1290 صفحه 147-174 PDF