نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ابیات نویافتة منسوب به سنایی  PDF    دانلود : 3643
  علی حوری علی حوری ; یاحقّی یاحقّی 1-26
  بازدید: 1096
  تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن  PDF    دانلود : 3388
  میرباقری فرد میرباقری فرد ; آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی 27-48
  بازدید: 1330
  از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ  PDF    دانلود : 3420
  کوپا کوپا ; حجازی حجازی ; غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم 49-70
  بازدید: 1305
  چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران  PDF    دانلود : 3497
  قبادی قبادی ; غلامحسین زاده غلامحسین زاده ; مشرّف مشرّف ; رامین نیا رامین نیا 71-94
  بازدید: 1542
  تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی)  PDF    دانلود : 3739
  پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی ; قائمی قائمی 95-118
  بازدید: 1195
  بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده  PDF    دانلود : 3629
  خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی ; چهارمحالی چهارمحالی 119-146
  بازدید: 1685
  سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی  PDF    دانلود : 3450
  شفیعیون شفیعیون 147-174
  بازدید: 1047