نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ابیات نویافتة منسوب به سنایی  PDF    دانلود : 3699
  علی حوری علی حوری ; یاحقّی یاحقّی 1-26
  بازدید: 1131
  تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن  PDF    دانلود : 3450
  میرباقری فرد میرباقری فرد ; آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی 27-48
  بازدید: 1383
  از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ  PDF    دانلود : 3477
  کوپا کوپا ; حجازی حجازی ; غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم 49-70
  بازدید: 1323
  چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران  PDF    دانلود : 3560
  قبادی قبادی ; غلامحسین زاده غلامحسین زاده ; مشرّف مشرّف ; رامین نیا رامین نیا 71-94
  بازدید: 1576
  تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی)  PDF    دانلود : 3798
  پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی ; قائمی قائمی 95-118
  بازدید: 1227
  بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده  PDF    دانلود : 3704
  خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی ; چهارمحالی چهارمحالی 119-146
  بازدید: 1773
  سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی  PDF    دانلود : 3527
  شفیعیون شفیعیون 147-174
  بازدید: 1099