نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر  PDF    دانلود : 3747
  فرزاد قائمی 1-26
  بازدید: 1076
  متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)  PDF    دانلود : 3557
  رحمن بختیاری 27-42
  بازدید: 798
  کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ  PDF    دانلود : 3724
  مه دخت پورخالقی چترودی ; محمّد رضا راشد محصل ; نقیب نقوی ; حمید طبسی 43-66
  بازدید: 1295
  نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا  PDF    دانلود : 4356
  فرزانه علوی زاده ; سلمان ساکت ; عبدالله رادمرد 67-108
  بازدید: 1342
  کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی  PDF    دانلود : 3456
  سیّد مهدی زرقانی 109-142
  بازدید: 1279
  آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی  PDF    دانلود : 3507
  احمد رضی ; زینب رفاهی بخش 143-168
  بازدید: 965
  لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم  PDF    دانلود : 6263
  زهرا اختیاری 169-203
  بازدید: 855