نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر  PDF    دانلود : 3804
  فرزاد قائمی 1-26
  بازدید: 1125
  متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)  PDF    دانلود : 3614
  رحمن بختیاری 27-42
  بازدید: 817
  کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ  PDF    دانلود : 3792
  مه دخت پورخالقی چترودی ; محمّد رضا راشد محصل ; نقیب نقوی ; حمید طبسی 43-66
  بازدید: 1367
  نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا  PDF    دانلود : 4416
  فرزانه علوی زاده ; سلمان ساکت ; عبدالله رادمرد 67-108
  بازدید: 1377
  کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی  PDF    دانلود : 3522
  سیّد مهدی زرقانی 109-142
  بازدید: 1324
  آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی  PDF    دانلود : 3563
  احمد رضی ; زینب رفاهی بخش 143-168
  بازدید: 989
  لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم  PDF    دانلود : 6346
  زهرا اختیاری 169-203
  بازدید: 923