دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 902 صفحه 27-42 PDF

کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ

مه دخت پورخالقی چترودی; محمّد رضا راشد محصل; نقیب نقوی; حمید طبسی
تعداد مشاهده : 1719 صفحه 43-66 PDF

نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

فرزانه علوی زاده; سلمان ساکت; عبدالله رادمرد
تعداد مشاهده : 1621 صفحه 67-108 PDF
تعداد مشاهده : 1593 صفحه 109-142 PDF
تعداد مشاهده : 1083 صفحه 143-168 PDF