دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 740 صفحه 1-18 PDF
تعداد مشاهده : 712 صفحه 19-36 PDF
تعداد مشاهده : 1088 صفحه 77-88 PDF
تعداد مشاهده : 1175 صفحه 89-100 PDF

جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*

طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری
تعداد مشاهده : 1175 صفحه 101-116 PDF

بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی
تعداد مشاهده : 983 صفحه 117-139 PDF
تعداد مشاهده : 698 صفحه 140-158 PDF

سام‌نامه از کیست؟ *

محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی
تعداد مشاهده : 625 صفحه 159-176 PDF