نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم)  PDF    دانلود : 3607
  حسین آقاحسینی ; زهرا صالحی ساداتی 1-18
  بازدید: 623
  پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب  PDF    دانلود : 3516
  صاحبعلی اكبری 19-36
  بازدید: 649
  سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)*  PDF    دانلود : 3854
  محمود حسن‌آبادی 37-56
  بازدید: 2016
  تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی*  PDF    دانلود : 9574
  احمد رضایی 57-76
  بازدید: 731
  بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی*  PDF    دانلود : 5867
  روحانی/عنایتی روحانی/عنایتی 77-88
  بازدید: 741
  آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز*  PDF    دانلود : 7994
  صدیقی صدیقی 89-100
  بازدید: 846
  جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*  PDF    دانلود : 7053
  طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری 101-116
  بازدید: 971
  بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*  PDF    دانلود : 3648
  غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی 117-139
  بازدید: 734
  تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی*  PDF    دانلود : 7073
  كهدویی كهدویی 140-158
  بازدید: 601
  سام‌نامه از کیست؟ *  PDF    دانلود : 8830
  محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی 159-176
  بازدید: 553