نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم)  PDF    دانلود : 3557
  حسین آقاحسینی ; زهرا صالحی ساداتی 1-18
  بازدید: 596
  پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب  PDF    دانلود : 3445
  صاحبعلی اكبری 19-36
  بازدید: 624
  سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)*  PDF    دانلود : 3723
  محمود حسن‌آبادی 37-56
  بازدید: 1481
  تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی*  PDF    دانلود : 9441
  احمد رضایی 57-76
  بازدید: 689
  بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی*  PDF    دانلود : 5773
  روحانی/عنایتی روحانی/عنایتی 77-88
  بازدید: 691
  آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز*  PDF    دانلود : 7891
  صدیقی صدیقی 89-100
  بازدید: 796
  جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*  PDF    دانلود : 6939
  طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری 101-116
  بازدید: 928
  بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*  PDF    دانلود : 3590
  غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی 117-139
  بازدید: 699
  تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی*  PDF    دانلود : 7003
  كهدویی كهدویی 140-158
  بازدید: 578
  سام‌نامه از کیست؟ *  PDF    دانلود : 8683
  محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی 159-176
  بازدید: 537