دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

خاستگاه و معانی واژة اعجم

امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا
تعداد مشاهده : 716 صفحه 13-31 PDF
تعداد مشاهده : 679 صفحه 33-67 PDF

شناخت اجتماعی و زبان

امین یزدی امین یزدی
تعداد مشاهده : 1105 صفحه 115-134 PDF

بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)

زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی
تعداد مشاهده : 889 صفحه 169-194 PDF

«سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )

علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان
تعداد مشاهده : 1281 صفحه 195-220 PDF