نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن  PDF    دانلود : 3490
  یاحقی / محسنی یاحقی / محسنی 1-11
  بازدید: 571
  خاستگاه و معانی واژة اعجم  PDF    دانلود : 3488
  امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا 13-31
  بازدید: 604
  بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان  PDF    دانلود : 3741
  مصطفوی گرو مصطفوی گرو 33-67
  بازدید: 575
  پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی  PDF    دانلود : 7861
  صفرزاده صفرزاده 69-90
  بازدید: 915
  رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقایسه آن با مدخلهای واژگانیدر برخی فرهنگهای دو زبانه انگلیسی- فارسی  PDF    دانلود : 3450
  شریفی شریفی 91-114
  بازدید: 696
  شناخت اجتماعی و زبان  PDF    دانلود : 3540
  امین یزدی امین یزدی 115-134
  بازدید: 794
  مقایسه الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی  PDF    دانلود : 3363
  جهانگیری / روحی جهانگیری / روحی 135-152
  بازدید: 688
  افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی  PDF    دانلود : 3628
  رضا پیشقدم 153-167
  بازدید: 804
  بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)  PDF    دانلود : 8095
  زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی 169-194
  بازدید: 767
  «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )  PDF    دانلود : 3821
  علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان 195-220
  بازدید: 950