نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • چند بُن مایه و آیین مهمّ «ازدواج» در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسیِ برخی نمونه‌های تطبیقی)  PDF    دانلود : 7170
  آیدنلو آیدنلو 1-23
  بازدید: 654
  نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه  PDF    دانلود : 9864
  اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی 25-48
  بازدید: 705
  ستی و بازتاب آن در ادب فارسی  PDF    دانلود : 7015
  بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان 49-74
  بازدید: 541
  بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم  PDF    دانلود : 3988
  پورخالقی ، زهره وند پورخالقی ، زهره وند 75-97
  بازدید: 642
  «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی  PDF    دانلود : 3534
  پیروز پیروز 99-114
  بازدید: 789
  ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار  PDF    دانلود : 6389
  تقوی ، قدیریان تقوی ، قدیریان 115-136
  بازدید: 710
  حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی  PDF    دانلود : 7453
  خلیل اللهی خلیل اللهی 137-150
  بازدید: 1442
  سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی  PDF    دانلود : 3938
  خلیلی خلیلی 151-173
  بازدید: 728
  انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم  PDF    دانلود : 3926
  دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی 175-198
  بازدید: 1394
  ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی  PDF    دانلود : 10814
  رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی 199-214
  بازدید: 870
  نفوذ مولانا در شبه قارّه  PDF    دانلود : 12377
  صافی صافی 215-228
  بازدید: 516
  اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ  PDF    دانلود : 6303
  غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری 229-243
  بازدید: 598
  سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان  PDF    دانلود : 3788
  قائمی قائمی 245-264
  بازدید: 550
  قابلیّتهای تعزیه در تصویرپردازی نوین بررسی دو نسخة تعزیة مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع)  PDF    دانلود : 3484
  لزگی ،ندایی لزگی ،ندایی 265--281
  بازدید: 629
  جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان  PDF    دانلود : 7911
  مالمیر مالمیر 283-194
  بازدید: 568
  بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب  PDF    دانلود : 5643
  وفایی وفایی 295-308
  بازدید: 543