دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی
تعداد مشاهده : 843 صفحه 25-48 PDF

ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان
تعداد مشاهده : 649 صفحه 49-74 PDF
تعداد مشاهده : 755 صفحه 75-97 PDF
تعداد مشاهده : 1141 صفحه 99-114 PDF
تعداد مشاهده : 877 صفحه 115-136 PDF
تعداد مشاهده : 1958 صفحه 137-150 PDF
تعداد مشاهده : 1046 صفحه 151-173 PDF

انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم

دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی
تعداد مشاهده : 1713 صفحه 175-198 PDF

ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی

رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی
تعداد مشاهده : 1313 صفحه 199-214 PDF
تعداد مشاهده : 604 صفحه 215-228 PDF

اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ

غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری
تعداد مشاهده : 721 صفحه 229-243 PDF
تعداد مشاهده : 681 صفحه 245-264 PDF
تعداد مشاهده : 703 صفحه 283-194 PDF
تعداد مشاهده : 726 صفحه 295-308 PDF