نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • چند بُن مایه و آیین مهمّ «ازدواج» در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسیِ برخی نمونه‌های تطبیقی)  PDF    دانلود : 7273
  آیدنلو آیدنلو 1-23
  بازدید: 681
  نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه  PDF    دانلود : 10003
  اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی 25-48
  بازدید: 738
  ستی و بازتاب آن در ادب فارسی  PDF    دانلود : 7135
  بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان 49-74
  بازدید: 557
  بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم  PDF    دانلود : 4082
  پورخالقی ، زهره وند پورخالقی ، زهره وند 75-97
  بازدید: 667
  «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی  PDF    دانلود : 3587
  پیروز پیروز 99-114
  بازدید: 831
  ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار  PDF    دانلود : 6489
  تقوی ، قدیریان تقوی ، قدیریان 115-136
  بازدید: 737
  حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی  PDF    دانلود : 7684
  خلیل اللهی خلیل اللهی 137-150
  بازدید: 1511
  سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی  PDF    دانلود : 3994
  خلیلی خلیلی 151-173
  بازدید: 795
  انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم  PDF    دانلود : 4015
  دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی 175-198
  بازدید: 1434
  ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی  PDF    دانلود : 11532
  رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی 199-214
  بازدید: 913
  نفوذ مولانا در شبه قارّه  PDF    دانلود : 12448
  صافی صافی 215-228
  بازدید: 539
  اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ  PDF    دانلود : 6437
  غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری 229-243
  بازدید: 619
  سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان  PDF    دانلود : 3841
  قائمی قائمی 245-264
  بازدید: 573
  قابلیّتهای تعزیه در تصویرپردازی نوین بررسی دو نسخة تعزیة مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع)  PDF    دانلود : 3538
  لزگی ،ندایی لزگی ،ندایی 265--281
  بازدید: 649
  جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان  PDF    دانلود : 8119
  مالمیر مالمیر 283-194
  بازدید: 598
  بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب  PDF    دانلود : 5777
  وفایی وفایی 295-308
  بازدید: 577