دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 673 صفحه 1-16 PDF
تعداد مشاهده : 995 صفحه 17-28 PDF

تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم
تعداد مشاهده : 911 صفحه 59-73 PDF
تعداد مشاهده : 663 صفحه 75-94 PDF
تعداد مشاهده : 976 صفحه 95-110 PDF
تعداد مشاهده : 644 صفحه 111-124 PDF
تعداد مشاهده : 707 صفحه 126-136 PDF

حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی

كریمی دوستان ، ویسی كریمی دوستان ، ویسی
تعداد مشاهده : 847 صفحه 137-147 PDF
تعداد مشاهده : 1061 صفحه 149-166 PDF