نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3675
  احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی 1-16
  بازدید: 564
  بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی  PDF    دانلود : 7499
  ایمانپور ایمانپور 17-28
  بازدید: 645
  بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)  PDF    دانلود : 7107
  ایزانلو ایزانلو 29-58
  بازدید: 797
  تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی  PDF    دانلود : 8635
  حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم 59-73
  بازدید: 710
  اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی  PDF    دانلود : 6515
  خرمایی خرمایی 75-94
  بازدید: 558
  واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)  PDF    دانلود : 8179
  رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی 95-110
  بازدید: 777
  مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی  PDF    دانلود : 3275
  زهرایی زهرایی 111-124
  بازدید: 528
  نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)  PDF    دانلود : 6561
  سیدی سیدی 126-136
  بازدید: 602
  حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی  PDF    دانلود : 4007
  كریمی دوستان ، ویسی كریمی دوستان ، ویسی 137-147
  بازدید: 660
  «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث  PDF    دانلود : 7428
  مشرف مشرف 149-166
  بازدید: 856