دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 1201 صفحه 35-49 PDF
تعداد مشاهده : 1462 صفحه 51-84 PDF

سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

محسن شریفی; مه دخت پورخالقی چترودی
تعداد مشاهده : 1080 صفحه 85-106 PDF

شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ

لیلا رضایی; عباس جاهدجاه
تعداد مشاهده : 775 صفحه 129-156 PDF