نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد  PDF    دانلود : 4064
  مرضیه خافی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; محمّد تقوی 1-24
  بازدید: 1085
  مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی  PDF    دانلود : 4516
  اقدس فاتحی ; طاهره خوشحال دستجردی ; محسن ابوالقاسمی 25-59
  بازدید: 1266
  بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک  PDF    دانلود : 5619
  فاطمه جهان‌پور ; لیلا حق‌پرست 61-83
  بازدید: 849
  بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد  PDF    دانلود : 3645
  روح انگیز کراچی 85-101
  بازدید: 928
  بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار  PDF    دانلود : 4148
  یدالله جلالی پندری ; رقیه حسینی 103-132
  بازدید: 1341
  بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی)  PDF    دانلود : 4351
  داوود عمارتی مقدم 133-162
  بازدید: 978