نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 46، شماره 182، (1392) جهت دستوری در سه غزل معاصر مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 47، شماره 185،(1393) مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
1 - 7 (7)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد