پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
سال 42، شماره 164،(1388) اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی جبری جبری , محمدی محمدی , تقوی تقوی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن مالمیر مالمیر چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه قبول قبول , یاحقی یاحقی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید اکبری مفاخر اکبری مفاخر چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان فرضی فرضی , پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای ملک ثابت ملک ثابت چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی حاتمی حاتمی , نصر اصفهانی نصر اصفهانی , باباصفری باباصفری چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی پیامنی پیامنی چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت شیری شیری چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) بررسی واژة دهیو (Dahyu) معینی سام معینی سام چکیده
سال 42، شماره 164،(1388) بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی پهلوان نژاد پهلوان نژاد , شهری شهری چکیده
سال42 شماره 165، (1388) مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا پورنامداریان پورنامداریان , بامشکی بامشکی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی) چمن آرا چمن آرا , سهراب نژاد سهراب نژاد چکیده
سال42 شماره 165، (1388) تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای قائمی قائمی , قوام قوام , یاحقی یاحقی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث فاطمی فاطمی , قبول قبول چکیده
سال42 شماره 165، (1388) بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون کاووس حسن لی , مجرّد مجرّد چکیده
سال42 شماره 165، (1388) پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی غضنفری غضنفری چکیده
سال42 شماره 165، (1388) بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه امینی امینی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) هالة ارزشی واژگان حسین آقا حسینی , مسعود آلگونه جونقانی چکیده
سال42 شماره 165، (1388) درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران محمد مهدی احدیان , رحمان بختیاری چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان میرجلال الدین کزّازی , ناصر نیکوبخت , رامون گاژا چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی) حسن ذوالفقاری چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس نرگس خادمی , مه دخت پور خالقی چترودی چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی پروین گلی زاده , علی یاری چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان سارا فرضی , سیّد مهدی زرقانی چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا فرزانه علوی زاده , محمد تقوی چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر محمد رضا پهلوان نژاد , سیّد علیرضا شیرین زاده چکیده
سال 42، شماره 166،(1388) بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی محمد امین ناصح چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید فتوحی فتوحی , یاوری یاوری چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی باقری خلیلی باقری خلیلی چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور گرجی گرجی , میری میری چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی جعفری جعفری چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی اکبری مفاخر اکبری مفاخر چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران مولایی مولایی چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ عدنانی عدنانی چکیده
سال 42، شماره 167،(1388) نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران قبادی قبادی , قاسم زاده قاسم زاده چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج محمدی محمدی , فاطمی فاطمی , پارسا پارسا چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو واعظ زاده واعظ زاده , قوام قوام چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی کهدویی کهدویی , صادقیان صادقیان , دهقان دهقان چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان مشتاق مهر مشتاق مهر , صادقی شهپر صادقی شهپر چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی , رجبلو رجبلو چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم چرمگی عمرانی چرمگی عمرانی چکیده
سال 43، شماره 168،(1388) سابقة برخی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیک به وی زرقانی زرقانی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) این «جامه» که می بری اکبری مفاخر اکبری مفاخر چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) عباسی عباسی , راشکی علی آباد راشکی علی آباد چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی , تائبی تائبی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟ نحوی نحوی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) «پیر مـغان» از نگاهی دیگر مظفری مظفری چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد قوام قوام , سنچولی سنچولی چکیده
سال 43، شماره 169،(1389) تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف اختیاری اختیاری , محمودی محمودی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) ابیات نویافتة منسوب به سنایی علی حوری علی حوری , یاحقّی یاحقّی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن میرباقری فرد میرباقری فرد , آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ کوپا کوپا , حجازی حجازی , غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران قبادی قبادی , غلامحسین زاده غلامحسین زاده , مشرّف مشرّف , رامین نیا رامین نیا چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی , قائمی قائمی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی , چهارمحالی چهارمحالی چکیده
سال 43، شماره 170،(1389) سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی شفیعیون شفیعیون چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر فرزاد قائمی چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی) رحمن بختیاری چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ مه دخت پورخالقی چترودی , محمّد رضا راشد محصل , نقیب نقوی , حمید طبسی چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا فرزانه علوی زاده , سلمان ساکت , عبدالله رادمرد چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی سیّد مهدی زرقانی چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی احمد رضی , زینب رفاهی بخش چکیده
سال 43، شماره 171،(1389) لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم زهرا اختیاری چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) تطوّر مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی ـ اسلامی (با تکیه بر آثار متّی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) سیّد مهدی زرقانی چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی مه دخت پورخالقی چترودی , شمسی پارسا چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» علی حسن سهراب نژاد , روح الله یوسفی چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ هادی اکبرزاده چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا نادر جهانگیری , ناصر رضا ارقامی , غلام محمد فقیری چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کُردی با تکیه بر شاهنامة کُردی بهروز چمن آرا چکیده
سال 44، شماره 172،(1390) نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی فرامرز ادینه کلات , سلمان ساکت چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) «جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه) محمدحسن جلالیان چالشتری چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان ) علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث مشرف مشرف چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی پیروز پیروز چکیده
سال ۴۹، شماره 195،(۱۳۹۵) «پاچة ریخته»، ترکیبی ناشناخته در پند پیران محسن صادقی چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه فرزام حقیقی چکیده
سال45 ، شماره 177،(1391) آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد مرضیه خافی , محمّدجعفر یاحقّی , مه دخت پورخالقی چترودی , محمّد تقوی چکیده
سال 40، شماره 158،(1386) آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز* صدیقی صدیقی چکیده
سال 48، شماره 188،(1394) ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان) فرزاد قائمی چکیده
سال 46 ، شماره 180 (1392) ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) مهشید گوهری کاخکی , جواد عباسی , محمد جواد مهدوی چکیده
سال 48، شماره 189،(1394) ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی سیده شکوفه اکبرزاده , عبدالله رادمرد , سید عباس محمدزاده رضایی چکیده
سال 46، شماره 183،(1392) از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران) فرزاد قائمی چکیده
سال 47، شماره 187،(1393) ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر مریم حسینی چکیده
سال 49، شماره 193،(1395) اسطورة آفرینش در آیین ایزدی سامان رحمان زاده , فاطمه مدرّسی چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور مهشید نیک فر , سمیرا بامشکی , محمدجواد مهدوی چکیده
سال44، شماره 174 (1390) اسکندر: از هجوم تا جذب محمود امیدسالار چکیده
سال45 ، شماره 179،(1391) اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن محسن شریفی صحی شریفی صحی , مهدخت پورخالقی چترودی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری چکیده
سال 41، شماره 161،(1387) اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی خرمایی خرمایی چکیده
سال 40, شماره 159، (1386) افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی رضا پیشقدم چکیده
سال ۵۰، شماره ۱۹7،(۱۳۹۶) اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی سیما ارمی اول , محمود فتوحی رودمعجنی , محمد تقوی , محسن خلیلی چکیده
سال 41، شماره 160،(1387) انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی چکیده
سال 46 ، شماره 181 (1392) انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) محمد جواد مهدوی , محمد جاوید صباغیان , جواد میزبان چکیده
سال