نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی چکیده   PDF
جبری جبری , محمدی محمدی , تقوی تقوی
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن چکیده   PDF
مالمیر مالمیر
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه چکیده   PDF
قبول قبول , یاحقی یاحقی
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید چکیده   PDF
اکبری مفاخر اکبری مفاخر
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان چکیده   PDF
فرضی فرضی , پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای چکیده   PDF
ملک ثابت ملک ثابت
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی چکیده   PDF
حاتمی حاتمی , نصر اصفهانی نصر اصفهانی , باباصفری باباصفری
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی چکیده   .PDF
پیامنی پیامنی
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت چکیده   PDF
شیری شیری
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) بررسی واژة دهیو (Dahyu) چکیده   PDF
معینی سام معینی سام
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی چکیده   PDF
پهلوان نژاد پهلوان نژاد , شهری شهری
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا چکیده   BAMESHKI.PDF
پورنامداریان پورنامداریان , بامشکی بامشکی
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی) چکیده   CHAMAN.PDF
چمن آرا چمن آرا , سهراب نژاد سهراب نژاد
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای چکیده   GHAEMI.PDF
قائمی قائمی , قوام قوام , یاحقی یاحقی
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث چکیده   FATEMI-GHABOOL MMM.PDF
فاطمی فاطمی , قبول قبول
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون چکیده   MOJARAD.PDF
کاووس حسن لی , مجرّد مجرّد
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی چکیده   GHAZANFAR.PDF
غضنفری غضنفری
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه چکیده   AMINI.PDF
امینی امینی
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) هالة ارزشی واژگان چکیده   HOSEINI.PDF
حسین آقا حسینی , مسعود آلگونه جونقانی
سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸) درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران چکیده   BAKHTIAR.PDF
محمد مهدی احدیان , رحمان بختیاری
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان چکیده   KAZAZ.PDF
میرجلال الدین کزّازی , ناصر نیکوبخت , رامون گاژا
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی) چکیده   ZOLFAGHAR.PDF
حسن ذوالفقاری
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس چکیده   KHADEMI.PDF
نرگس خادمی , مه دخت پور خالقی چترودی
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی چکیده   GOLI ZADE.PDF
پروین گلی زاده , علی یاری
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان چکیده   ZARGHAN.PDF
سارا فرضی , سیّد مهدی زرقانی
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا چکیده   TAG.PDF
فرزانه علوی زاده , محمد تقوی
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر چکیده   PAHLAVAN NJAD.PDF
محمد رضا پهلوان نژاد , سیّد علیرضا شیرین زاده
سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸) بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی چکیده   NASEH.PDF
محمد امین ناصح
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید چکیده   FOTUHI.PDF
فتوحی فتوحی , یاوری یاوری
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی چکیده   BAGHER.PDF
باقری خلیلی باقری خلیلی
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور چکیده   MIRI.PDF
گرجی گرجی , میری میری
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی چکیده   JAFARI.PDF
جعفری جعفری
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی چکیده   AKBARI.PDF
اکبری مفاخر اکبری مفاخر
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران چکیده   FEREDON.PDF
مولایی مولایی
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ چکیده   A.PDF
عدنانی عدنانی
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران چکیده   GHASEMZADEH.PDF
قبادی قبادی , قاسم زاده قاسم زاده
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو چکیده   PDF
واعظ زاده واعظ زاده , قوام قوام
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی چکیده   PDF
کهدویی کهدویی , صادقیان صادقیان , دهقان دهقان
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج چکیده   PDF
محمدی محمدی , فاطمی فاطمی , پارسا پارسا
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) این «جامه» که می بری چکیده   PDF
اکبری مفاخر اکبری مفاخر
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامۀ خطّی در تاریخ مغول) چکیده   PDF
عباسی عباسی , راشکی علی آباد راشکی علی آباد
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن چکیده   PDF
فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی , تائبی تائبی
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟ چکیده   PDF
نحوی نحوی
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) «پیر مـغان» از نگاهی دیگر چکیده   PDF
مظفری مظفری
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد چکیده   PDF
قوام قوام , سنچولی سنچولی
سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹) تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف چکیده   PDF
اختیاری اختیاری , محمودی محمودی
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان چکیده   PDF
مشتاق مهر مشتاق مهر , صادقی شهپر صادقی شهپر
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان چکیده   PDF
علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی , رجبلو رجبلو
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم چکیده   PDF
چرمگی عمرانی چرمگی عمرانی
سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸) سابقة برخی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیک به وی چکیده   PDF
زرقانی زرقانی
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) ابیات نویافتة منسوب به سنایی چکیده   PDF
علی حوری علی حوری , یاحقّی یاحقّی
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن چکیده   PDF
میرباقری فرد میرباقری فرد , آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ چکیده   PDF
کوپا کوپا , حجازی حجازی , غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران چکیده   PDF
قبادی قبادی , غلامحسین زاده غلامحسین زاده , مشرّف مشرّف , رامین نیا رامین نیا
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) چکیده   PDF
پورخالقی چترودی پورخالقی چترودی , قائمی قائمی
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده چکیده   PDF
خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی , چهارمحالی چهارمحالی
سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹) سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی چکیده   PDF
شفیعیون شفیعیون
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی) چکیده   PDF
رحمن بختیاری
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ چکیده   PDF
مه دخت پورخالقی چترودی , محمّد رضا راشد محصل , نقیب نقوی , حمید طبسی
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا چکیده   PDF
فرزانه علوی زاده , سلمان ساکت , عبدالله رادمرد
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی چکیده   PDF
سیّد مهدی زرقانی
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) آسیب‏شناسی شرح‏نویسی بر متون ادب فارسی چکیده   PDF
احمد رضی , زینب رفاهی بخش
سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹) لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون های برجستة سدة نهم چکیده   PDF
زهرا اختیاری
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) تطوّر مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی ـ اسلامی (با تکیه بر آثار متّی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) چکیده   PDF
سیّد مهدی زرقانی
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی چکیده   PDF
مه دخت پورخالقی چترودی , شمسی پارسا
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم» چکیده   PDF
علی حسن سهراب نژاد , روح الله یوسفی
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ چکیده   PDF
هادی اکبرزاده
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا چکیده   PDF
نادر جهانگیری , ناصر رضا ارقامی , غلام محمد فقیری
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کُردی با تکیه بر شاهنامة کُردی چکیده   PDF
بهروز چمن آرا
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی چکیده   PDF
فرامرز ادینه کلات , سلمان ساکت
سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) «جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه) چکیده   PDF
محمدحسن جلالیان چالشتری
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان ) چکیده   PDF
علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث چکیده   PDF
مشرف مشرف
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی چکیده   PDF
پیروز پیروز
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه چکیده   PDF
فرزام حقیقی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱) آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد چکیده   PDF
مرضیه خافی , محمّدجعفر یاحقّی , مه دخت پورخالقی چترودی , محمّد تقوی
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز* چکیده   PDF
صدیقی صدیقی
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان) چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی) چکیده   PDF
مهشید گوهری کاخکی , جواد عباسی , محمد جواد مهدوی
سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴) ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی چکیده   PDF
سیده شکوفه اکبرزاده , عبدالله رادمرد , سید عباس محمدزاده رضایی
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران) چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳) ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر چکیده   PDF
مریم حسینی
سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) اسطورة آفرینش در آیین ایزدی چکیده   PDF
سامان رحمان زاده , فاطمه مدرّسی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) اسکندر: از هجوم تا جذب چکیده   PDF
محمود امیدسالار
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن چکیده   PDF
محسن شریفی صحی شریفی صحی , مهدخت پورخالقی چترودی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ چکیده   PDF
غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی چکیده   PDF
خرمایی خرمایی
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی چکیده   PDF
رضا پیشقدم
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم چکیده   PDF
دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) چکیده   PDF
محمد جواد مهدوی , محمد جاوید صباغیان , جواد میزبان
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی) چکیده   PDF
مجتبی مجرد
سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱) بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک چکیده   PDF
فاطمه جهان‌پور , لیلا حق‌پرست
سال ۴۸، شماره ۱۹۰،(۱۳۹۴) بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی چکیده   PDF
علیرضا قاسمی , علیرضا نیكویی , رضا چراغی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن چکیده   PDF
هما رحمانی , عبدالله رادمرد
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا چکیده   PDF
بهار مختاریان
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن) چکیده   PDF
نجمه حسینی سروری
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب چکیده   PDF
وفایی وفایی
سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴) بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی چکیده   PDF
هادی بیدکی
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه چکیده   PDF
مصطفی صدیقی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا* چکیده   PDF
عباس واعظ زاده , محمد جعفر یاحقی
سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴) بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی چکیده   PDF
وحید رویانی , منیره فرضی شوب
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان چکیده   PDF
مصطفوی گرو مصطفوی گرو
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی چکیده   PDF
علی ضیاالدینی , مهین دخت فرخ نیا
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر* چکیده   PDF
غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار چکیده   PDF
میلاد جعفرپور , مهیار علوی مقدم
سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱) بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) چکیده   PDF
داوود عمارتی مقدم
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان چکیده   PDF
فردین حسین پناهی
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی چکیده   PDF
ایمانپور ایمانپور
سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱) بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار چکیده   PDF
یدالله جلالی پندری , رقیه حسینی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱) بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد چکیده   PDF
روح انگیز کراچی
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی* چکیده   PDF
روحانی/عنایتی روحانی/عنایتی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی چکیده   PDF
سیّد حسین فاطمی , محمّدجعفر یاحقّی , مه دخت پورخالقی چترودی , رقیّه شیبانی‌فر
سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴) بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی چکیده   PDF
محرم رضایتی کیشه خاله , بهروز سلطانی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان چکیده   PDF
محمود رضا قربان صباغ
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی چکیده   FATEMI.PDF
سید حسین فاطمی , مریم درپر
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی چکیده   PDF
زهره هاشمی , ابوالقاسم قوام
سال ۴۷، شماره ۱۸۵،(۱۳۹۳) بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر چکیده   PDF
اسما حسینی مقدم , مریم صالحی نیا , محمّد جواد مهدوی
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه چکیده   PDF
رضا غفوری
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم چکیده   PDF
پورخالقی ، زهره وند پورخالقی ، زهره وند
سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳) بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی چکیده   PDF
محدّثه قدسی , دكتر محمّدجعفر یاحقیّ , دكتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) چکیده   PDF
زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل) چکیده   PDF
ایزانلو ایزانلو
سال ۴۸، شماره ۱۹۰،(۱۳۹۴) بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی چکیده   PDF
فرزانه گشتاسب , نادیا حاجی پور , لعیا حسین زاده بهتاش
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) بررسی نشانه ـ معنا شناسی گفتمان در شعر «پی دارو چوپان» نیما یوشیج چکیده   PDF
اکرم آیتی
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) بررسی نظری و کاربردی «روایت اول شخص جمع» (در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری) چکیده   PDF
عباس جاهدجاه , لیلا رضائی
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) بررسی و تحلیل آخر خوش شاهنامه با تأکید بر مبانی سنت شفاهی روایات حماسی ایرانی چکیده   PDF
بهروز چمن آرا
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) بررسی و تحلیل حماسه‌های «مضحک» و گونه های آن در زبان فارسی چکیده   PDF
علی محمدی , فاطمه تسلیم جهرمی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل چکیده   PDF
ابراهیم رنجبر
سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴) بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی چکیده   PDF
مظهر ادوای , یدالله احمدی ملایری
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۷ چکیده   PDF
مریم صادقی , زهرا قربانی پور
سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳) بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان چکیده   PDF
مرضیه مشتاق پور , بهزاد قنسولی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب چکیده   PDF
جلال الدین گرگیج , فرزاد قائمی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی چکیده   PDF
مریم حسینی
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی چکیده   PDF
حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی چکیده   PDF
رضا رفائی قدیمی مشهد , زهرا اختیاری
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی* چکیده   PDF
كهدویی كهدویی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) تحلیل انسان‌شناختی اسطورة فر و کارکرد‌های آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی* چکیده   PDF
احمد رضایی
سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین چکیده   PDF
فاطمه زمانی , عبدالله حسن زاده میرعلی , حسن اکبری بیرق
سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳) تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی چکیده   PDF
سمیه عطاردی , مه دخت پورخالقی چترودی , حسین حسن آبادی
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی چکیده   PDF
سیّد مهدی زرقانی , محمد جواد مهدوی , مریم آباد
سال ۴۸، شماره ۱۹۰،(۱۳۹۴) تحلیل محتوایی معراج‏نامه‏های مزدایی چکیده   PDF
فاطمه جهانپور
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش چکیده   PDF
رضا ستاری , مرضیه حقیقی
سال ۴۹، شماره ۱۹۲،(۱۳۹۵) تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام چکیده   PDF
سید محمد استوار نامقی , سید مهدی زرقانی , محمودرضا قربان صباغ
سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳) تحلیلی انتقادی از مسألة جنسیت و زنانگی در تفکّر ابن‌عربی چکیده   PDF
ملیحه علیزاده
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم) چکیده   PDF
حسین آقاحسینی , زهرا صالحی ساداتی
سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳) تداخل سطوح روایی چکیده   PDF
سمیرا بامشکی
سال ۴۹، شماره ۱۹۲،(۱۳۹۵) تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی چکیده   PDF
مریم وافی ثانی , محمد جعفر یاحقی , خدایی شریف اف
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی چکیده   PDF
احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه چکیده   PDF
وحید رویانی
سال ۴۷، شماره ۱۸۵،(۱۳۹۳) تصویر ایران و ایرانی در سفرنامۀ ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس چکیده   PDF
فرزانه علوی زاده
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان چکیده   PDF
مالمیر مالمیر
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت* چکیده   PDF
طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری
سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳) جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان چکیده   PDF
زینب صابرپور
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) جهت دستوری در سه غزل معاصر چکیده   PDF
فرّخ لطیف نژاد , مه دخت پورخالقی چترودی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی چکیده   PDF
خلیل اللهی خلیل اللهی
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه چکیده   PDF
سحر رستگاری نژاد , معصومه باقری
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی چکیده   PDF
كریمی دوستان ، ویسی كریمی دوستان ، ویسی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) حماسه نو در شعر شاملو چکیده   PDF
سوسن جبری
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی چکیده   PDF
داوود عمارتی مقدم
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) خاستگاه و معانی واژة اعجم چکیده   PDF
امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا
سال ۴۹، شماره ۱۹۲،(۱۳۹۵) خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس چکیده   PDF
مریم صالحی نیا , حجت برهانی
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی چکیده   PDF
محمود حسن آبادی
سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی) چکیده   PDF
سجاد آیدنلو
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه چکیده   PDF
محمّد جعفر یاحقّی
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) دینو (بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی) چکیده   PDF
آرش اکبری مفاخر
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان چکیده   PDF
لیلا حق پرست , مریم صالحی نیا
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد چکیده   PDF
رضا غفوری
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی چکیده   PDF
پیمان ابوالبشری , علی یحیائی , حسین نوعی
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقایسه آن با مدخلهای واژگانیدر برخی فرهنگهای دو زبانه انگلیسی- فارسی چکیده   PDF
شریفی شریفی
سال ۴۹، شماره ۱۹۲،(۱۳۹۵) رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی چکیده   PDF
آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران چکیده   PDF
علیرضا مظفری
سال ۴۸، شماره ۱۹۰،(۱۳۹۴) ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل چکیده   PDF
مهوش واحددوست
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه چکیده   PDF
محمّد جعفر یاحقّی , سیّد حسین فاطمی , مه دخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) سام‌نامه از کیست؟ * چکیده   PDF
محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) ستی و بازتاب آن در ادب فارسی چکیده   PDF
بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی چکیده   PDF
محسن شریفی , مه دخت پورخالقی چترودی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی چکیده   PDF
خلیلی خلیلی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان چکیده   PDF
قائمی قائمی
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد چکیده   PDF
سیّد حسین فاطمی , تقی پورنامداریان , عبدالله رادمرد , مهدی پرهام
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)* چکیده   PDF
محمود حسن‌آبادی
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن چکیده   PDF
یاحقی / محسنی یاحقی / محسنی
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) چکیده   PDF
فرزانه علوی زاده , محمّد جعفر یاحقّی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامۀ فردوسی چکیده   PDF
چنگیز مولایی
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو چکیده   PDF
شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) شعر سنایی در لغت نامة دهخدا چکیده   PDF
نجمه دری
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه چکیده   PDF
محمود حسن آبادی
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) شناخت اجتماعی و زبان چکیده   PDF
امین یزدی امین یزدی
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی چکیده   PDF
لیلا صادقی
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی چکیده   PDF
هاشم صادقی , محمود فتوحی
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ چکیده   PDF
لیلا رضایی , عباس جاهدجاه
سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳) شیوه های سخنوری در گاهان چکیده   PDF
عباس آذرانداز , معصومه باقری
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره چکیده   PDF
علی اشرف صادقی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین چکیده   PDF
سعید بزرگ بیگدلی , ناصر نیکوبخت , محمود عابدی , تهمینه عطایی کچویی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت چکیده   PDF
سلمان ساکت , محمّد جعفر یاحقّی , محمّد رضا راشد محصّل , محمود عابدی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) طرح متن جامع غزلیات سنایی چکیده   PDF
والنتینا زانولا , محمد جواد مهدوی , مجتبی مجرد
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان) چکیده   PDF
لیلا صادقی
سال ۴۷، شماره ۱۸۵،(۱۳۹۳) فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر) چکیده   PDF
عیسی امن خانی , منا علی مددی
سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی چکیده   PDF
سید علی محمودی لاهیجانی , محمد فشارکی , محبوبه خراسانی
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن چکیده   PDF
غلامرضا مستعلی پارسا , زهره اله دادی دستجردی , مرتضی دولت آبادی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های ۱ تا ۱۷۹) چکیده   PDF
سید محمد علی موسوی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) قابلیّتهای تعزیه در تصویرپردازی نوین بررسی دو نسخة تعزیة مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع) چکیده   PDF
لزگی ،ندایی لزگی ،ندایی
سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰) قصه شناسی نوش آفرین نامه چکیده   PDF
حسن ذوالفقاری , بهادر باقری , صدیقه مهرانفر
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی چکیده   PDF
مریم درپر
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف) چکیده   PDF
مصطفی جیحونی
سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴) مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان چکیده   PDF
مریم جلالی
سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳) محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو چکیده   PDF
مرتضی محسنی , مهدی صراحتی جویباری
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی چکیده   PDF
محمدامیر مشهدی , محمد چهارمحالی , حسین صادقی
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری) چکیده   PDF
فاطمه ماه وان , محمّدجعفر یاحقی , چارلز ملویل
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه چکیده   PDF
چنگیز مولایی
سال ۴۷، شماره ۱۸۵،(۱۳۹۳) مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه چکیده   PDF
سجاد آیدنلو
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی چکیده   PDF
فرزاد قائمی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی چکیده   PDF
سمانه جعفری , سید علی اصغر میرباقری فرد , حسین آقاحسینی
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) معرّفی شکارنامة ایلخانی چکیده   PDF
مهدی سلمانی , امین مجلی زاده
سال ۴۹، شماره ۱۹۲،(۱۳۹۵) معنازایی در عدول از پیش متن؛ خوانش بینامتنی داستان هابیل و قابیل و رمان های هابیل سانچت (میگل د. اونامونو) و سمفونی مردگان (عباس معروفی) چکیده   PDF
امیر نجفی , سیدحبیب الله لزگی , محمد جعفر یوسفیان
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ) چکیده   PDF
محمود حسن آبادی
سال ۴۹، شماره ۱۹۲،(۱۳۹۵) مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی چکیده   PDF
مرتضی براتی , محمدرضا صالحی مازندرانی , نصرالله امامی , کریم لویمی مطلق
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان ۱۳۹۲ چکیده   PDF
سمیه تکر
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۷) چکیده   PDF
سید محمد علی موسوی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۸) چکیده   PDF
سید محمد علی موسوی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۳) چکیده   PDF
جواد میزبان , سید محمد علی موسوی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱) مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی چکیده   PDF
اقدس فاتحی , طاهره خوشحال دستجردی , محسن ابوالقاسمی
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) مقایسه الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی چکیده   PDF
جهانگیری / روحی جهانگیری / روحی
سال ۴۷، شماره ۱۸۵،(۱۳۹۳) مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت چکیده   PDF
حامد صافی , فرزاد قائمی , مه دخت پورخالقی چترودی
سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳) مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا چکیده   PDF
وحید رویانی , صفیه موسوی
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی چکیده   PDF
زهرایی زهرایی
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی چکیده   PDF
محمد جعفر یاحقی , زهرا روح الامینی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری چکیده   PDF
سعید زهره وند , مرضیه مسعودی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) نفوذ مولانا در شبه قارّه چکیده   PDF
صافی صافی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی چکیده   PDF
اکبر نحوی
سال ۴۷، شماره ۱۸۵،(۱۳۹۳) نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی چکیده   PDF
اصغر شهبازی , مهدی ملک ثابت
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی) چکیده   PDF
سیدی سیدی
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال چکیده   PDF
لیلا سیدقاسم
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا چکیده   PDF
ابوالقاسم اسماعیل پور , گلشن اسماعیل پور
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه چکیده   PDF
اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی چکیده   PDF
زهره اله دادی دستجردی , علیرضا عابدیان , مرتضی دولت آبادی
سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲) نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی چکیده   PDF
محمدرضا روزبه , قدرت اله ضرونی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱) نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه چکیده   PDF
فرانک جهانگرد
سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳) همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن) چکیده   PDF
جواد راشکی علی آباد , جواد عباسی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) همه تا درِ آز رفته فراز (یک معنی ناشناختۀ آز در داستان رستم و سهراب) چکیده   PDF
ابوالفضل خطیبی
سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷) واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت) چکیده   PDF
رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی
سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰) وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی چکیده   PDF
محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی
سال ۴۸، شماره ۱۹۰،(۱۳۹۴) ویژگی های پری در منظومه های حماسی پس از شاهنامه چکیده   PDF
رضا ستاری , سوگل خسروی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی چکیده   PDF
رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار چکیده   PDF
تقوی ، قدیریان تقوی ، قدیریان
سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶) پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب چکیده   PDF
صاحبعلی اكبری
سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶) پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی چکیده   PDF
صفرزاده صفرزاده
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار) چکیده   PDF
سجاد آیدنلو
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) چکیده   PDF
محمّد صادقی شهپر , رضا صادقی شهپر
سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷) چند بُن مایه و آیین مهمّ «ازدواج» در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسیِ برخی نمونه‌های تطبیقی) چکیده   PDF
آیدنلو آیدنلو
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) چند یادداشت بر چهارمقالۀ نظامی عروضی چکیده   PDF
رضا انزابی نژاد
سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی) چکیده   PDF
سید ایوب نقشبندی , میر جلال الدین کزازی , محمد علی داوود آبادی فراهانی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ... چکیده   PDF
سجاد آیدنلو
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور چکیده   PDF
فاطمه مقیمی , مهدی نیك منش
سال ۴۸، شماره ۱۹۰،(۱۳۹۴) کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه چکیده   PDF
تیمور مالمیر , ناصر محبی
سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱) کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) چکیده   PDF
خلیل‌الله افضلی
سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰) کریمان کیست؟ بر پایة دستنویس هفت لشکر گورانی چکیده   PDF
آرش اکبری مفاخر
سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳) کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشۀ ولفگانگ آیزر چکیده   PDF
بهزاد برکت
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی دربارة نام ایوان ضحّاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء) چکیده   PDF
چنگیز مولایی
سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳) گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی چکیده   PDF
قدمعلی سرامی
1 - 264 (264)