نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴) شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه چکیده   PDF 8732
محمود حسن آبادی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲) معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ) چکیده   PDF 3943
محمود حسن آبادی
سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸) شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه چکیده   PDF 2784
قبول قبول ; یاحقی یاحقی
سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲) بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل چکیده   PDF 2580
ابراهیم رنجبر
سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰) نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی چکیده   PDF 2547
فرامرز ادینه کلات ; سلمان ساکت
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی چکیده   FATEMI.PDF 2537
سید حسین فاطمی ; مریم درپر
سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴) در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی چکیده   PDF 2532
محمود حسن آبادی
سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸) بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور چکیده   MIRI.PDF 2400
گرجی گرجی ; میری میری
سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱) حماسه نو در شعر شاملو چکیده   PDF 2366
سوسن جبری
سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲) شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی چکیده   PDF 2313
هاشم صادقی ; محمود فتوحی
1 - 10 (10)