نویسنده = ������ ���������������� ������ ��������������
رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

دوره 42، شماره 1، آذر 1388، صفحه 161-193

حاتمی حاتمی؛ نصر اصفهانی نصر اصفهانی؛ Ali Asghar باباصفری