نویسنده = �������������������������� ������������������������
مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا

دوره 42، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 1-26

پورنامداریان پورنامداریان؛ بامشکی بامشکی