نویسنده = ���������� ������ ������������ ���������� ������ ����������
بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن

دوره 43، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 45-72

فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی؛ تائبی تائبی