نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن

دوره 43، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 27-48

میرباقری فرد میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


هالة ارزشی واژگان

دوره 42، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 161-180

حسین آقا حسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی