نویسنده = �������� ���������� ��������
گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

عباس واعظ زاده؛ محمدرضا عزیزی


بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا*

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-28

عباس واعظ زاده؛ محمد جعفر یاحقی


جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 25-49

عباس واعظ زاده؛ ابوالقاسم قوام