نویسنده = �������������� ����������������
پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا

دوره 51، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 77-101

پریسا سلطانی؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمد خدادادی


بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 51-79

کهدویی کهدویی؛ صادقیان صادقیان؛ احمد دهقان