نویسنده = ������������ ������������ ������������ ����������
از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ

دوره 43، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 49-70

Fatemeh کوپا؛ بهجت السادات حجازی؛ غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم