نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 47-77

سید محمد استوار نامقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمودرضا قربان صباغ