نویسنده = ���������������� ����������
قصه شناسی نوش آفرین نامه

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 81-98

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ صدیقه مهرانفر