نویسنده = �������� ������������ ����������
نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

دوره 48، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 1-23

زهره اله دادی دستجردی؛ علیرضا عابدیان؛ مرتضی دولت آبادی


فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 157-173

غلامرضا مستعلی پارسا؛ زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی