نویسنده = �������������� ��������������
بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-94

حسن قوامی؛ عبدالله رادمرد؛ سلمان ساکت


ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی

دوره 48، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 29-51

سیده شکوفه اکبرزاده؛ عبدالله رادمرد؛ سید عباس محمدزاده رضایی