نویسنده = ������������ ����������������
اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

دوره 50، شماره 2، آذر 1396، صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی


انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 169-193

محمد جواد مهدوی؛ محمد جاوید صباغیان؛ جواد میزبان


تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392، صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد