نویسنده = ������������ ����������
شکستگی در اساطیر ایران و هند

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 91-111

سجاد خجسته گزافرودی؛ فاطمه مدرسی


اسطورة آفرینش در آیین ایزدی

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 1-20

سامان رحمان زاده؛ فاطمه مدرّسی