نویسنده = مه دخت پورخالقی
بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریّة اسطوره و آیین

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

ریحانه رحمانی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


جهت دستوری در سه غزل معاصر

دوره 46، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 27-46

فرّخ لطیف نژاد؛ مه دخت پورخالقی چترودی


آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی