نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������
نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-27

فرشته آلیانی؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ رضا چراغی


بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی

دوره 48، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 81-112

محرم رضایتی کیشه خاله؛ بهروز سلطانی