نویسنده = ���������� ������������ ������������
ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 91-110

سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت؛ محمود عابدی؛ تهمینه عطایی کچویی