نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 141-158

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی پور؛ لعیا حسین زاده بهتاش