نویسنده = �������������� ���������� ������������ ��������
تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار

دوره 49، شماره 3، آذر 1395، صفحه 45-71

لیلا غلامپور آهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده