نویسنده = ���������������� �������� ������ ��������
استحاله شخصیت عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی در نسخه های سه گانه صفوةالصفا

دوره 54، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-66

علی صادقی حسن آبادی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین

دوره 50، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-22

الهه عظیمی یانچشمه؛ علی اصغر میرباقری فرد