نویسنده = ���������������� �������������� ���� ������
شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی

دوره 50، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 113-134

علیرضا سزاوار؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی