نویسنده = ���������� �������������� ��������
«خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی

دوره 52، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 57-77

مرضیه اسماعیل زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی