دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.

مقاله پژوهشی.

تالستوی و قصه‌ی موسی و شبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

سمیرا رکنی زاده؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میر باقری فرد