• نام : دکتر محمد تقوی
  • آدرس پستی : مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی - مجله جستارهای نوین ادبی
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : فردوسی مشهد
  • تلفن 05138806725