• نام : دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  • آدرس پستی : خراسان رضوی- مشهد - میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن 05138805214