هیأت تحریریه

-
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
صفحه شخصی: http://www.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~bozorghs
ایمیل: bozorghs@modares.ac.ir
تلفن: +00982182884663
 
دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://dandelion.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ایمیل: dandelion@um.ac.ir
تلفن: +98-51-38805213
 
دکتر تقی پورنامداریان
تخصص : زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
صفحه شخصی: http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=81
ایمیل: namdarian@ihcs.ac.ir
تلفن تماس:
 
دکتر محمد تقوی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://profsite.um.ac.ir/~taghavi/
ایمیل: motaghavi@yahoo.com
تلفن تماس: (38805217)
 
دکتر حسن ذوالفقاری
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
صفحه شخصی: http://www.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~zolfagari
ایمیل: zolfagari@modares.ac.ir
تلفن تماس: +3-9888630230+
 
دکتر عبدالله رادمرد
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://radmard.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ایمیل: radmard@um.ac.ir
تلفن تماس: 38805218
 
دکتر سیّد مهدی زرقانی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://zarghani.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: irzarghani@yahoo.com
تلفن تماس: +98-5138805216
 
دکتر علی اشرف صادقی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل حدمت : فرهنگستان زبان و ادب فارسی
صفحه شخصی:
ایمیل:
تلفن تماس:
 
دکتر حبیب الله عباسی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران
صفحه شخصی: http://cvs.khu.ac.ir/fa/habbasi.htm/
ایمیل: abbasi@tmu.ac.ir
تلفن تماس: +98-02188828416
 
دکتر محمود فتوحی رود معجنی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://fotoohirud.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: fotoohirud@um.ac.ir
تلفن تماس: +98-51-38805214
 
دکتر ابوالقاسم قوام
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی : http://profsite.um.ac.ir/~ghavam/
ایمیل: ghavam@um.ac.ir
تلفن تماس: +-388052199
 
دکتر علی گوزل یوز
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول ترکیه
صفحه شخصی: http://www.farsdiliveedebiyati.com/ali-guzelyuz/index.html
ایمیل: guzelyuz@istanbul.edu.tr
تلفن تماس: (0090-212) 455 57 00 (15947)
 
دکتر دانیلا منیگینی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز – ایتالیا
صفحه شخصی: http://www.unive.it/data/persone/5592600/pubb_tipo
ایمیل: neghin@unive.it
تلفن تماس:
 
دکتر علیرضا نیکویی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
صفحه شخصی: http://staff.guilan.ac.ir/nikouei/?lg=0
ایمیل: alireza_nikouei@yahoo.com
تلفن تماس:
 
دکتر کلاوس والینگ پدرسن
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کپنهاگ – دانمارک
صفحه شخصی: http://ccrs.ku.dk/staff/?pure=en%2Fpersons%2Fclaus-valling-pedersen%2870d46954-bc55-49a7-b543-5f58ef9c73e4%29%2Fpublications.html&page=6
ایمیل: clausp@hum.ku.dk
تلفن تماس: +
 
دکتر محمّد جعفر یاحّقی
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
محل خدمت : گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://ferdows.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: ferdows@um.ac.ir
تلفن تماس: +98-51-38805212