بیانه حریم خصوصی

با توجه به ثبت کامل مشخصات نویسندگان در بخش ارسال مقاله لازم است نویسندگان فایل مقاله را بدون مشخصات ارسال نمایند . بدیهی است هرگونه اشاره در متن مقاله که منجر به افشای هویت نویسندگان شود برخلاف شیوه نامه تدوین مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد .ضمنًا بر اساس دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه هیچ گونه تغییری در ترتیب و تعداد نویسندگان بعد از ارسال مقاله داده نخواهد شد لذا در ارسال مقاله دقت فرمایید.