اصلاحیه نویسندگان مقاله

 

پیرو چاپ مقالۀ «پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامۀ بایسنغری» در شمارۀ 204 (بهار 1398) مجلۀ جستارهای نوین ادبی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می­رساند:

متأسفانه نام آقای دکتر آرش اکبری مفاخر، بدون اطلاع و اجازۀ ایشان در این مقاله درج شده و نامبرده نقشی در تهیه، تنظیم، تألیف و نیز ارائه و ارسال آن نداشته ­اند؛ ازاین‌ رو بنا بر درخواست آقای دکتر آرش اکبری مفاخر و تأیید مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه نام ایشان از این مقاله حذف می­گردد. بدیهی است، مسئولیت همۀ مطالب ارائه شده در مقاله بر عهدۀ خانم الهام رجبی نیازآبادی و خانم دکتر فرزانه فرخ ­فر است.

                                                                                                                                 با احترام

                                                                                                                                       دفتر مجلۀ جستارهای نوین ادبی